Merkez Adresi İstanbul olan firmalar, iletişime geçerek K Belgesi hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 0507 180 09 89

Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin 2013/KDGM-05/GENEL Numaralı Genelge

SAYI     : 98694136 – 23141                                                                                     14/12/2012

KONU   : Mevzuatın Uygulanması

 

GENELGE

(2013/KDGM- 05 / GENEL)

 

 

İlgi :  14/12/2012 tarih ve (2013/KDGM- 04 / GENEL) numaralı Genelge.

 

 

İlgi Genelge ile yürürlükten kaldırılan Genelgelerde yer alan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nin uygulanmasına yönelik bir kısım hususlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

(1) Yetki belgesi yenilemelerinde bir önceki yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi,

(2) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave ve düşüm işlemlerinde bir önceki taşıt belgesi ve taşıt kartlarının istenilmemesi,

(3) Yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde sahibi oldukları geçerli yetki belgesinin örneğinin düzenlenip verilmesi,

 

(4) KTY’nin “Yolcu bileti” başlıklı 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan bilgilerle birlikte düzenlenecek yolcu biletlerinde; yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması,

(5) KTY’nin “Taşıma sözleşmesi” başlıklı 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan bilgilerle birlikte düzenlenecek taşıma sözleşmelerindeki yolcu isim listelerinde; yolcunun adı ve soyadının yanı sıra T.C. Kimlik numarasının da yer alması,

(6) Yük ve yolcu taşınamaz hale getirilmiş  “ÖZEL DONANIMLI ” motorsuz taşıtların, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli kamu hizmetlerini yapmak üzere yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarla çekilmeleri şartıyla, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilme zorunluluğunun aranmaması,

(7) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26 ncı maddesi hükmü doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 13 üncü maddesi hükmü doğrultusunda, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’na bağlı odalarca düzenlenen ve onaylanan, bu odalara kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının noter onaylı imza sirküsü yerine kabul edilmesi,

 

 

 

 

(8) KTY çerçevesinde, adlarına bir veya birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince sağlamaları gereken mesleki yeterlilik şartını yerine getirirken;

a) Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinin (KTFMYEY) ilgili maddelerine uygun olmak koşuluyla bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait yetki belgeleri için aynı kişileri beyan edebilmesi,

b) Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği ve noter onaylı oturma izninin verilmesi halinde, ilgili şahıslar için düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgelerinin kabul edilmesi,

(9) Yetki belgesi sahiplerinin, Karayolu Taşıma Kanunu(KTK)’nun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile KTY’nin 43 üncü maddesinin 15 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri gereğince orta düzey ve/veya üst düzey mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri bulundurma kurallarını ihlal etmeleri halinde;

a) KTK’nın 26 ncı maddesinin (k) bendine göre her yetki belgesi için ayrı ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi,

b) İlgili yetki belgesi sahibine söz konusu ihlalleri düzeltmesi için 30 gün süre verilmesi,

(10) Yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrası çerçevesinde unvan, adres, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı ve yöneticilere ilişkin değişiklikleri kısmen veya toplu olarak aynı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatarak yasal süresi geçtikten sonra bildirmeleri halinde, bu durumun tek bir ihlal kabul edilerek KTY’nin 76 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendine göre ihlal tutanağı düzenlenmesi,

(11) Yetki belgesi işlem dosyaları, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarında bulunan firmalar adına düzenlenmiş yetki belgeleri ile ilgili olarak;

a) KTY’nin 76 ncı maddesi ile ilgili kontrollerin, dosyanın bulunduğu oda tarafından yapılması, ihlal tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, belge numarası, vergi numarası ve unvanı ile anılan Yönetmeliğin hangi maddesinin ihlal edildiğinin belirtildiği bir yazının oda tarafından ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi,

b) İlgili oda tarafından bu genelgenin (13) üncü maddesinin (a) bendine uygun olarak gönderilen yazıya istinaden, ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüklerince idari para cezası karar tutanağı ve ihlal tutanaklarının ivedi olarak düzenlenmesi ve verilen uyarma ile para cezalarının, Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemindeki denetim modülünden sisteme işlenmesi suretiyle;

 

 

 

1) Düzenlenecek olan ihlal tutanağından yetki belgesi sahibine verilecek olan nüshasının, ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğünce ilgili odaya bir üst yazı ekinde gönderilmesi,

2) Düzenlenecek olan idari para cezası karar tutanaklarının, KTY’nin hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işlemlerinin, işlemi tesis eden Bakanlık Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması,

3) İlgili oda tarafından, Bakanlık Bölge Müdürlüğünün göndereceği ihlal tutanağı nüshasının yetki belgesi sahibine bir üst yazı ekinde gönderilmesi ve KTY hükümlerine göre gerekli tebligat ve takip işleminin yapılması, yetki belgesi sahipleri tarafından uyarmaların mevzuat çerçevesinde paraya çevrilmesinin talep edilmesi halinde bu uyarmaların paraya çevrilmesi,

(12) Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtların, sahipleri tarafından satılması halinde yetki belgesi sahibi firma hakkında, KTY’nin 43 üncü maddesinin 22 nci fıkrasına muhalefetten işlem yapılmaması,

(13) Adlarına herhangi bir yetki belgesi düzenlenmiş firmaların mevcut unvanlarının yeni talep edecekleri yetki belgesinin faaliyetini de kapsaması halinde; bu durumun talep edilen yeni yetki belgesi için KTY’nin 28 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki şartı sağladığının kabul edilmesi,

(14) Adlarına G ve H türü yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, sadece merkezi adresinde ve/veya merkezi adresinin bulunduğu yerleşim yeri sınırları içindeki şubesinde faaliyet göstermeleri,

(15) Adlarına M ve/veya N türü yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, KTY’nin 13 üncü maddesi gereğince sağlamaları gereken örgütlenme şartını yerine getirirken, merkez adreslerinin bulunduğu ilin de dikkate alınması,

(16) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesine göre özel amaçlı taşıt olarak tescil edilmiş taşıtlarla faaliyette bulunan/bulunacak firmaların yetki belgesi taleplerinin değerlendirilmesinde, taşıtın kullanım amacına bağlı olarak KTY’nin 13 üncü maddesinin 16 ncı ve 17 nci fıkralarına göre işlem yapılması,

(17) Taşıtların tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsi bilgilerinden tamamı veya herhangi birisinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtların U-NET sistemi tarafından otomatik olarak yetki belgelerinden düşülmesi,

(18) Taşıtların tescil bilgilerinden (19) uncu maddede sayılanlar dışında kalan bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtların değişen bilgilerinin U-NET sistemi tarafından otomatik olarak düzeltilmesi ve düzeltmeyle ilgili olarak yetki belgesi sahiplerine yönelik herhangi bir idari müeyyide uygulanmaması ve herhangi bir ücret alınmaması,

 

 

 

 

 

 

 

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

Binali YILDIRIM                                                                                                                          Bakan

 

 

 

DAĞITIM:

Bakanlık Bölge Müdürlükleri

TOBB

İlgili sektör kuruluşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelen Aramalar:kty 76/1

Sitede Ara

Sayfalar

Kategoriler

  K2 Belgesi ulaştırma bakanlığı     K2 Belgesi araç düşümü satışı     K2 Belgesi hususi ticari     K2 Belgesi ücretleri 2012     K2 Belgesi başvuru     K2 Belgesi süre uzatımı     K2 Belgesi araç ilave formu     K2 Belgesi uzatma     K2 Belgesi tonaj     K2 Belgesi müracaat     K2 Belgesi nedir     Devamı →     K2 Belgesi ücreti     K2 Belgesi dilekçe örneği     K2 Belgesi kimlere zorunlu     K2 Belgesi başvuru formu örneği     K2 Belgesi Resmi Gazete     K2 Belgesi listesi     K2 Belgesi araç ilave ekleme     K2 Belgesi formu     K2 Belgesi taşıt kartı     Anasayfa     K2 Belgesi fiyatları 2012     K2 Belgesi harçları     K2 Belgesi iptali     K2 Belgesi olmayanlara ceza     K2 Belgesi için istenen evraklar     K2 Belgesi ubak     Genel     K2 Belgesi devri     K2 Belgesi son gün     K2 Belgesi gereken araçlar     İletişim     K Belgesi Yenileme     Hangi Araçlar K Belgesi Kapsamında ?     K2 Belgesi başvuru formu     K2 Belgesi kimler alacak     K2 Belgesi düşümü     K2 Belgesi taşıt kartı başvuru formu     K2 Belgesi ne kadar     K2 Belgesi     K2 Belgesi geçerlilik süresi     K2 Belgesi 2012 Fiyatları     K2 Belgesi müracaat formu     K2 Belgesi ekleme     K2 Belgesi gerekli evraklar     K2 Belgesi gerekli belgeler     K2 Belgesi evrakları     K2 Belgesi sorgulama     K2 Belgesi süresi     K2 Belgesi nereye başvurulur     K2 Belgesi cezası     K2 Belgesi hangi araçları kapsar     K2 Belgesi ile ilgili 2012 Resmi Gazete     K2 Belgesi hangi araçlara     K2 Belgesi başvuru yeri     K2 Belgesi ilave araç     K2 Belgesi örneği     K2 Belgesi almak için gerekli evraklar     K2 Belgesi adres değişikliği     K2 Belgesi için nereye başvurulur     K2 Belgesi nereden alınır     K2 Belgesi maliyeti     K2 Belgesi kaç para     K2 Belgesi fiyatları     K2 Belgesi karayolları  

K2 Belgesi araçlar

Fiat Doblo ,Ford transit ,Hyundai H100 ,Hyundai starex ,Isuzu npr ,Isuzu nkr ,Kia bongo Nissan Navara ,Renault Kangoo ,Wolksvagen transporter ,Dacia Logan ,Doblo Cargo ,Scudo ,Fiorino ,Palio van ,Transit Connect ,L200 L100 ,Bipper Master Traffic, Caddy

Link alanı

  Sohbet