Merkez Adresi İstanbul olan firmalar, iletişime geçerek K Belgesi hizmetimizden faydalanabilirsiniz. 0507 180 09 89

23 Ekim 2012 28450 sayı Resmi Gazete

23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin
2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.
“f) Araç tescil belgesinde cenaze aracı, ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiş olan araçlarla
tescil amacına uygun olarak yapılan taşımalar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (jj) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“e) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork
takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,
jj) Şehiriçi: Bir şehrin belediye sınırları içinde kalan alanı,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (ç) bendi ve onüçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendinden sonraki “verilir” ibaresinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) A1 Yetki Belgesi: Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,
b) A2 Yetki Belgesi: Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,
verilir.”
“ç) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli
ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,”
“(13) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak
gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
b) R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
verilir.”
“Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) A1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç (kalkış noktası) veya bitiş (varış noktası)
yerinin yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şarttır.”
“(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için Kanunun 26
ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde belirtilen; (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket edenlere
her bent için Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygulanır. Ancak
Emniyet Genel Müdürlüğünün elektronik kayıtlarında geçerli bir Araç Tesciline İlişkin Geçici Belgesi olan taşıtlar
için; taşıma yapmamaları kaydıyla trafiğe çıkmaları halinde Kanunun 26 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1) B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişiler hariç vergi sistemine kayıtlı olmaları,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri, altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri, sekizinci fıkrası, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
“(1) A türü yetki belgeleri için;
a) A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile
20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobil ile
40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
c) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya
varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4
yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir
taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
ç) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlıyapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park
edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
d) A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, (c) bendinde belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık
faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları
içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan
alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı
sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz.
Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde sözkonusuşartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) veya ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen
yetki belgeleri iptal edilir.
e) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentlerine uygunluğun sağlandığına dair Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğünce
düzenlenmiş denetim tutanağının bulunması şarttır.”
“(3) C Türü yetki belgeleri için;
a) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus
en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
b) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet
özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının
azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması ve 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.
c) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet
özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının
azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.”
“a) F1 yetki belgesi için başvuranların, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk
Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu
yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir
alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle
acentelik sözleşmesi yapabilir.
b) F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile acentelik
hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller
birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2
yetki belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”
“a) G1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
şarttır. G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.
b) G2 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
şarttır. G2 yetki belgesi sahipleri sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.
c) G3 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
şarttır. G3 yetki belgesi sahipleri sadece M2, P1, P2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.
ç) G4 yetki belgesi için başvuranların, 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
şarttır. G4 yetki belgesi sahipleri sadece M3 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”
“(8) K türü yetki belgeleri için;
a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en
az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal
kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye
veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere
başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki
belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami
yüklü ağırlığı3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi
faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari
kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal
kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000
Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi
taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile
43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75
indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı3.500
kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiştaşıt/taşıtlarıkaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye
şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden
% 75 fark öderler.
c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya
taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran
kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt
belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları
kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.
ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet
özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet
cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.
(9) L türü yetki belgeleri için;
a) L1 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü
ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az
1.000 m
2
’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme,
satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği
engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m
2
’lik kapalı ve/veya açık alana sahip
bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4) 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
şarttır.
b) L2 yetki belgesi için başvuranların;
1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü
ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,
2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az
2.000 m
2
’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme,
satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği
engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın
kullanım hakkına sahip olmaları,
3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m
2
’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz
bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
4) 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
şarttır.”
“d) D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;
1) İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4
yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına
dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.
2) Yüz kilometreye kadar şehirlerarası taşımalarda; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin
veya her ikisinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il veya iller olması halinde ise ilgili Büyükşehir
Belediyesi/Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi/Merkezleri (UKOME)’nden) alınacak D4 yetki belgesi
düzenlenmesinin o illerdeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair ilgili
İl Trafik Komisyonu (veya UKOME) kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.
3) UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararlarında düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma
hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) 12 nci ve 13 üncü maddelerde yer alan ve sahip olunması zorunlu/şart olan hususlara ilişkin diğer
belgeler.”
“(2) Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlarından sadece birinci fıkranın (a), (e) ve
(f) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yetki belgesi yenilemeleri esnasında; yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri kapsamında verilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de
geçerli olur ve yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş
olması,”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin veraset yoluyla intikali
MADDE 20 – (1) Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce veya
18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetki belgesi yenileme süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla;
a) Ölen yetki belgesi sahibi gerçek kişinin kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu 1 yıl
içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
b) 1 yıllık süre içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek
isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara
uygun hale getirmek zorundadırlar.
c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihinden önce ise; yetki
belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihi yenilenme süresi bakımından gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl
olarak kabul edilir.
ç) Gerçek kişinin ölüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine
bakılmaksızın yenileme işlemi geçerli yenileme ücreti alınarak gerçekleştirilir.
d) 1 yıllık bildirim süresinin bitim tarihi, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden önce bitiyor
ise bu sürelerin kalan kısımları 18 inci madde hükümleri çerçevesinde kullandırılır.
(2) Birinci fıkraya göre faaliyette bulunan kanuni mirasçılar faaliyetleri süresince bu Yönetmeliğin öngördüğü
yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar.
(3) Birinci fıkrada verilen yetki belgesi yenileme hakkı bu durumdaki kişilere yetki belgesinin geçerlilik
süresinin bitiminden sonra faaliyette bulunma hakkı vermez.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi,
yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması
kaydıyla söz konusu tüzel kişi adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici
maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki
belgesinin yeni sahibi tüzel kişi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bu Yönetmelikte
öngörülen şartları sağlar.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “60 gün”
ibaresi “90 gün” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki (13) ve (14) numaralı alt bentler eklenmiş ve dördüncü
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5) B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.”
“13) D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt veya resmi ticari taşıtlar kaydedilmez.
14) A1 yetki belgesi sahiplerinin bir kamu kurumu/kuruluşu ile yapılmış asgari bir yıllık hizmet sözleşmesi
kapsamında kullanılması gereken taşıt ihtiyacının 20 adetten fazla olması halinde; 20 adetin üzerindeki taşıtlar için
ikinci alt bentteki sınırlama dikkate alınmaksızın sözleşmede belirtilen sayıyla ve sözleşme süresiyle sınırlı olmak
üzere, taşıt belgelerine taşıt kaydedilebilir.”
“ç) Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.
Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami
yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) ve (ç) bentleri
eklenmiştir.
“c) Birden fazla sahibi bulunan taşıtlar, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine özmal taşıt olarak kaydedilmez. Bu
durumdaki taşıtlar bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt
olarak kaydedilebilir.
ç) Sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında; her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt/taşıtlar dikkate alınır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu
MADDE 28 – (1) A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa
unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
(2) Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan
seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarının ölümü,
yaralanması ya da eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludurlar.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri; yolcular ile sürücüler ve bunların yardımcılarına gelebilecek
bedeni zararlar için bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek
zorundadırlar.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yolcu taşımalarında; Kanunun 18 inci maddesinde
tanımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa
dayanılarak çıkarılan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunlu olan
sigortalardır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti
halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal
koltuk için ilave 1 adet,”
“ğ) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 100 adet özmal
koltuk için ilave 1 adet,”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30’dan fazla indirim
uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı
geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30
indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“c) 18 inci maddenin dördüncü ve 20 nci maddenin üçüncü fıkralarına,”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık talimatlarına göre verilen süre içinde Bakanlığa
verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında vermeyen yetki belgesi sahiplerinden aynı mahiyetteki bilgi ve belgeler
ikinci kez istenilir. Buna rağmen istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, yetki belgesi
sahiplerinin yetki belgesi kapsamında izin verilen faaliyetleri geçici olarak durdurulur.
(2) Birinci fıkraya göre haklarında geçici durdurma işlemi tesis edilen yetki belgesi sahiplerinin, kendilerinden
istenilen bilgi ve belgeleri işlem tarihinden sonra Bakanlığa vermeleri halinde; durdurma işleminin fiilen gerçekleştiği
tarihi takip eden dördüncü günden itibaren faaliyetlerine izin verilir.
(3) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek 1 takvim yılı içinde 3 kez uyarma alan yetki
belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süreyle geçici olarak durdurulur.
(4) 35 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı olarak, hizmet akdi olmadan personel istihdamının 1
takvim yılı içinde 3 kez tespit edilmesi halinde yetki belgesi sahibinin, yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün
süreyle geçici olarak durdurulur.
(5) Yetki belgesi sahipleri 43 üncü maddenin ondördüncü fıkrası çerçevesinde mesleki saygınlığını kaybetmiş
kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmezler ise durumun tespitinden itibaren yetki belgesi
sahiplerinin faaliyetleri; durumlarını 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine uygun hale getirinceye
kadar geçici olarak durdurulur.
(6) 43 üncü maddenin;
a) Onsekizinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerine aykırı hareket eden yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1
takvim yılı içinde 3 kez yaparlarsa,
b) Yirminci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı 1 takvim yılı
içinde 3 kez yaparlarsa,
yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.
(7) 59 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket ederek uyarma alan yetki belgesi sahipleri aynı aykırılığı
1 takvim yılı içinde 2 kez yaparlarsa, hem taşımacı hem de acentesinin faaliyetleri 10 gün süre ile geçici olarak durdurulur.
(8) Faaliyetleri geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar bu
süre boyunca başka bir yetki belgesine kaydettirilerek çalıştırılamaz.
(9) Geçici durdurma işlemleri, geçici durdurma işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip
eden 30 uncu günde yürürlüğe girer.
(10) T türü yetki belgesi sahipleri hakkında bu madde çerçevesinde geçici durdurma işlemi tesis edilmesinin
gerektiği hallerde, söz konusu yetki belgesi sahipleri hakkında geçici durdurma işlemi; 10 günlük geçici durdurma
süresi boyunca 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında herhangi bir ücret alınmaksızın faaliyetlerini
sürdürmeleri şeklinde uygulanır. Terminal işletmecileri tarafından 64 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında ücret alındığının tespit edilmesi halinde, terminal işletmecilerine ücret aldıkları her taşıt için beş yüz Türk
Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal edilir.
(4) 22 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen süreler içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen
şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir.
(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket edenlerin yetki belgeleri iptal
edilir.”
“(8) 77 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde faaliyetleri bir takvim yılı içerisinde 10 gün
süreyle 1 kez geçici olarak durdurulmuş olan yetki belgesi sahiplerinin aynı takvim yılı içerisinde 2 nci kez
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının gerekmesi halinde; 2 nci kez geçici faaliyet durdurma işlemi tesis
edilmeden yetki belgeleri doğrudan iptal edilir. Bu şekilde yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl geçmedikçe yeni yetki
belgesi verilmez.
(9) Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında, yetki belgesi alma şartlarından herhangi birini kaybetmesi ve bu
konuda, bu Yönetmelikte bir süre öngörülmemiş olması halinde, kaybedilen şartın veya şartların giderilmesi veya
tamamlanması için Bakanlıkça 90 gün beklenir. Bu 90 günlük süre içinde eksikliğin giderilmemesi halinde yetki
belgesi iptal edilir.”
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(10) Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.”
“(13) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce; tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunmak üzere A1 yetki
belgesi almış olanlar yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar tarifeli taşımacılık faaliyetlerine mevcut hat,
güzergah ve taşıt sayılarını aşmamak kaydıyla devam edebilirler. Bu durumda olanların, yetki belgesinin geçerlilik
süresinin bitiminde ise; durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmiş olmaları kaydıyla yetki belgeleri tarifesiz
taşımacılık yapmak üzere yenilenir.
(14) D4 yetki belgesi sahiplerinden bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uyma
zorunluluğu 31/12/2015 tarihine kadar aranmaz.”
MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/6/2009 27255
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1 21/8/2009 27326
2 25/12/2009 27443
3 31/12/2010 27802
4 10/8/2011 28027
5 31/12/2011 28159

Gelen Aramalar:ulaştırma bakanlığı tonaj artırımı,23 10 2012 tarih ve 28450 sayılı resmi gazete (6 değişiklik)

Sitede Ara

Sayfalar

Kategoriler

  K2 Belgesi ulaştırma bakanlığı     K2 Belgesi araç düşümü satışı     K2 Belgesi hususi ticari     K2 Belgesi ücretleri 2012     K2 Belgesi başvuru     K2 Belgesi süre uzatımı     K2 Belgesi araç ilave formu     K2 Belgesi uzatma     K2 Belgesi tonaj     K2 Belgesi müracaat     K2 Belgesi nedir     Devamı →     K2 Belgesi ücreti     K2 Belgesi dilekçe örneği     K2 Belgesi kimlere zorunlu     K2 Belgesi başvuru formu örneği     K2 Belgesi Resmi Gazete     K2 Belgesi listesi     K2 Belgesi araç ilave ekleme     K2 Belgesi formu     K2 Belgesi taşıt kartı     Anasayfa     K2 Belgesi fiyatları 2012     K2 Belgesi harçları     K2 Belgesi iptali     K2 Belgesi olmayanlara ceza     K2 Belgesi için istenen evraklar     K2 Belgesi ubak     Genel     K2 Belgesi devri     K2 Belgesi son gün     K2 Belgesi gereken araçlar     İletişim     K Belgesi Yenileme     Hangi Araçlar K Belgesi Kapsamında ?     K2 Belgesi başvuru formu     K2 Belgesi kimler alacak     K2 Belgesi düşümü     K2 Belgesi taşıt kartı başvuru formu     K2 Belgesi ne kadar     K2 Belgesi     K2 Belgesi geçerlilik süresi     K2 Belgesi 2012 Fiyatları     K2 Belgesi müracaat formu     K2 Belgesi ekleme     K2 Belgesi gerekli evraklar     K2 Belgesi gerekli belgeler     K2 Belgesi evrakları     K2 Belgesi sorgulama     K2 Belgesi süresi     K2 Belgesi nereye başvurulur     K2 Belgesi cezası     K2 Belgesi hangi araçları kapsar     K2 Belgesi ile ilgili 2012 Resmi Gazete     K2 Belgesi hangi araçlara     K2 Belgesi başvuru yeri     K2 Belgesi ilave araç     K2 Belgesi örneği     K2 Belgesi almak için gerekli evraklar     K2 Belgesi adres değişikliği     K2 Belgesi için nereye başvurulur     K2 Belgesi nereden alınır     K2 Belgesi maliyeti     K2 Belgesi kaç para     K2 Belgesi fiyatları     K2 Belgesi karayolları  

K2 Belgesi araçlar

Fiat Doblo ,Ford transit ,Hyundai H100 ,Hyundai starex ,Isuzu npr ,Isuzu nkr ,Kia bongo Nissan Navara ,Renault Kangoo ,Wolksvagen transporter ,Dacia Logan ,Doblo Cargo ,Scudo ,Fiorino ,Palio van ,Transit Connect ,L200 L100 ,Bipper Master Traffic, Caddy

Link alanı

  Sohbet